عاشقی کار تو نبود من عاشقت بودم بس  .........................................  .......................  همه احساس من و کشتی تو بر  پای هوس  ...........................................  ................................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  ........................................................... .............وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس   ........................................................................  ..................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  .........................................................  ................وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس    ........................................................................ بهش بگید پیشم نیاد  ..........................       ..........................          ....................     ...............      .....     بگید که رفت مسافرت    .....................................................................................................به پای عشق الکی هرچی که داشت    ....................    .............................................  ..............  گذاشت و رفت بهش بگید همین روزا  ..................................       ......................             توی دلم میکشمش    ..................................................       .............................خدانیار اون روز بی افته چشمام توی چشمش    ..............................      .........................                        دیون بود   ...................................                ............................                               اما دلم  دیونه تر از عشق او   ...............................................          .................................                                                قلب و زد به نامشو      ............................................         ..........                                                                 .........پر زد رفت بی نشون   ........................................      ..................                               بهش بگید چقدر دوستش دارم   .......................................         ............................ بهش بگید  اسمشو روی لبهام میزارم     .................................................     ...............................بهش بگید بیشم نیاد      ....................................          ......................                       بهش بگید رفت مسافرت   .............................................. ...............................................بهش بگید همین روزا توی دلم میکشمش .......................................................................................بهش بگید .......؟؟؟............................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
جمعه یازدهم 2 1388
من هیچکس ام                     از این هیچکس ام                              ,با هیچ هیچکسی سخن نگفته ام                     .تا کنون                                         .پس ......             بکشا مهر سکوت از این بی کسی و هیچکسی          .ندانم                                          .که کیستی                                                   .

که مرا هر دم یاد میکنی و                                      

من اگاهم از این یاد                          ناراحتم از دوری                  رهایم کن از غم                 بیا بیا بیا بیا بیا                       که                        ؟؟؟؟؟                                    
دوشنبه هفتم 2 1388
 

بعد از این در آینه سیاه می بینم.....................................

و می دانم که بو بوی خیانت است .........................

که از پنجره اتاقت به من میرسه.....................

و  همچنان  استوار مرا می ازارد و می ترساند.................

ترس از تصمیم نا درست......................

عمری حسرت ..................یک هوس....هوس عشق پاک .......یا.....

.....مرگ ناز ... 

دوشنبه هفتم 2 1388
X